Spring til indhold

Status

Med vedtagelsen af lokalplanen for Antonibakken i den vestlige del af Præstø i 2018 satte Vordingborg Kommune fokus på anvendelsen af lokal afledning af regnvand i fremtidige boligudstykninger.

I lokalplanen for Antonibakken er det således ønsket at integrere lokal afledning af regnvand i nye områder, så det indgår både som en teknisk håndtering af regnvand og som en naturlig rekreativ del de grønne områder.

Det er hensigten, at regnvand fra Antonibakken skal håndteres i de grønne områder. Målet er, at både hverdagsregn og skybrudsregn tilbageholdes og forsinkes i lavninger i terrænet og ikke bidrager til oversvømmelsesproblemer i Præstø. Fra lavninger skal vandet i størst muligt omfang nedsives til grundvandet.

illustration af byggegrundene på Antonibakken
De første byggegrunde er i 2020 til salg på Antonibakken.