Spring til indhold

Principper for vurdering og fastlæggelse af klimatilpasningstiltag

Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark, udgav i 2017 Skrift nr. 31 ”Metoder til bestemmelse af serviceniveau for regnvand på terræn”. Formålet med Skrift nr. 31 er at skabe en fælles dansk ramme for fastlæggelse af servicemål for regnvand på terræn samt en optimering af dette.

I Skrift nr. 31 er angivet eksempler på fastsættelse af servicemål og funktionskrav for regnvandshåndtering, metoder til udarbejdelse af risikoanalyse for oversvømmelse og metoder til samfundsøkonomisk analyse af.

Risikoanalyse
Risikoanalyse består af en vurdering af sandsynligheder for hændelser (ofte angivet i form af gentagelsesperioder) og de tilsvarende konsekvenser for et givet system (ofte angivet i kroner).

Analysen medfører overordnet tre resultater; at risikoen for en hændelse er uacceptabel, acceptabel, eller midt imellem.

Hvis konsekvensklassen er høj (4 eller 5 – eksempelvis vigtige adgangsveje, museer, monumenter, hospitaler etc.), så er der ofte tale om en uacceptabel risiko med mindre, der kun er tale om en sjælden hændelse. Hvis konsekvensen er lav (1 eller 2 – eksempelvis grønne arealer etc.), så er der ofte tale om en acceptabel risiko – specielt hvis der yderligere er tale om en sjælden hændelse.

Kombinationen mellem konsekvens og sandsynlighed samles i et risikokort.

Samfundsøkonomisk vurdering
Hvis et klimatilpasningstiltag skal have en effekt, så skal den samlede udgift ved at lave klimatilpasningstiltaget være mindre end den samlede omkostning ved ikke at lave klimatilpasningstaget (på grund af skader). Den samfundsøkonomiske analyse har således til formål at undersøge om tiltaget samlet set er økonomisk tilstrækkeligt til at retfærdiggøre investeringen i tiltaget.

Da valg af klimatilpasningstiltag baseres på en samfundsøkonomisk analyse vil der indenfor de kloakerede områder blive lokale differentierede servicemål.

Dette illustreres ved, at det nogen steder vil være økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpasningstiltag, som kan sikre mod oversvømmelse for regnhændelser med en meget høj gentagelsesperiode.

Andre steder vil det være økonomisk fordelagtigt at etablere klimatilpasningstiltag for at sikre mod oversvømmelse for regnhændelser med en moderat gentagelsesperiode, og sidst vil der også være områder, hvor det ikke vil være økonomisk fordelagtigt at lave klimatilpasningstiltag

De lokale differentierede servicemål vil i hvert område afhænge af, hvad klimatilpasningstiltagene koster at etablere og vedligeholde set i forhold til, hvor ofte tiltagene vil kunne sikre mod skader, og hvor meget de skader vil koste.