Spring til indhold

Fra separat- til fælleskloakeret

Omlægning af kloaksystemet fra fælleskloak til separatkloak er en langstrakt proces, som starter med vedtagelsen af spildevandsplanen. Spildevandsplanen er således det juridiske grundlag for at igangsætte en udskiftning af kloaksystemet. I nedenstående kan ses den typiske proces ved en udskiftning af kloaksystemet.

Handlingsplan ved udskiftning af kloaksystemet

  • Offentliggørelse og efterfølgende vedtagelse af spildevandsplanen.
  • Orientering i brev til borgerne i området fra Vordingborg Forsyning om opstart af projekt.
  • Kloakprojektet udføres. Det er muligt at følge med i kloakprojektet via forsyningens hjemmeside.
  • I løbet af anlægsfasen aftales placering af skelbrønd mellem grundejer og Vordingborg Forsyning.
  • Varsel til grundejerne fra Vordingborg Kommune om at adskille regn- og spildevandet inde på egen grund.
  • Eventuelt påbud til grundejerne fra Vordingborg Kommune om at adskille regn- og spildevandet inde på egen grund.
  • Udførelse af separatkloakering på grundejerens egen grund.
  • Kloakmester færdigmelder på vegne af grundejeren det udførte arbejde til Vordingborg Kommune.

Hvad skal Vordingborg Forsyning lave

Vordingborg Forsyning står for etablering og finansiering af omlægningen af hovedkloaksystemet fra fællessystem til separatsystem - herunder også etablering af skelbrønde ved hver ejendom.

De steder, hvor kloakledningerne skal lægges i vejen, bliver asfaltbelægningen brudt op. Når kloakprojektet er færdigt, lægges der ny asfalt over det opgravede areal - men ikke noget slidlag. Det tager typisk 1 år inden asfalten har sat sig, og derfor udskydes lægningen af slidlaget til 1 år efter kloakprojektet. Derved fås det pæneste og mest robuste vejanlæg.

Hvad skal grundejerne lave

For at omlægningen af hovedkloaksystemet fra fællessystem til separatsystem får miljømæssig effekt, skal regn- og spildevandet også adskilles inde på privat grund.

Man kan vælge at adskille regn- og spildevandet på egen grund, mens Vordingborg Forsyning er i gang med udskiftningen i området. Det er dog også muligt at adskille regn- og spildevandet på egen grund efter Vordingborg Forsyning er færdig med udskiftningen i området.

Adskillelsen af regn- og spildevandet på egen grund kan eksempelvis foretages ved at lave en ny spildevandsledning og bevare den gamle ledning som regnvandsledning. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Arbejdet skal afsluttes med, at kloakmesteren indsender en færdigmelding til Vordingborg Kommune. Grundejerne skal selv afholde udgifter til separatkloakering på egen grund. Det er nogen steder også muligt at nedsive regnvandet på egen grund eksempelvis i en faskine. Dette kræver dog en særskilt tilladelse fra Vordingborg Kommune.

Påbud om separatkloakering på egen grund

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om separatkloakering af et fælleskloakeret opland eller dele heraf, meddeler Kommunalbestyrelsen påbud om separatkloakering til alle ejere af ejendomme inden for det pågældende område.

Tilslutning til det nye anlæg skal udføres inden for en fastsat tidsfrist på normalt ½ år efter tilslutningen er fysisk mulig. Tilslutningen skal foretages og dokumenteres af en autoriseret kloakmester.

For ejendomme med flade tage, hvor tagvand og spildevand løber sammen inde i huset, kan denne separering være særlig vanskelig. Disse ejendomme kan ansøge om en forlængelse af ovenstående tidsfrist for separationen med yderligere ½ år.