Spring til indhold

Øvrige adm.forhold af kloak

Spildevandsanlæg på private arealer

I nogle tilfælde er det nødvendigt, at et spildevandsanlæg af tekniske eller planlægningsmæssige årsager placeres på arealer, der ikke tilhører kommunen eller spildevandsforsyningen. Det kan omfatte placering af kloakledninger, regnvandsbassiner, pumpestationer etc.

Placeringen af et spildevandsanlæg kan i denne situation ske ved indgåelse af en frivillig aftale med den berørte grundejer om placeringen af anlægget. Hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale med grundejeren, må der foretages en ekspropriation til anlægget med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Når der foreligger en frivillig aftale, eller når der er foretaget ekspropriation, skal der tinglyses en deklaration på ejendommen.

Deklarationen skal beskrive den erhvervelse af ejendomsret til arealer, begrænsning i brugsret eller rådighedsindskrænkning, der er opnået med aftalen eller ekspropriationen.

Eksempler på placering af spildevandsanlæg på private arealer

  • Ved etablering af nye afskærende ledningsanlæg som følge af nedlæggelse af renseanlæg og som følge af kloakering i det åbne land. Det vil i et vist omfang være nødvendigt at placere afskærende ledninger eller pumpestationer på private arealer.
  • Ved etablering af planlagte bassiner til reduktion af udledningerne fra de regnbetingede udløb. Det kan i et vist omfang være nødvendigt at erhverve areal til placering af disse bassiner eller at placere bassinerne på privat areal.
  • I forbindelse med etableringen af nye kloakoplande er det enkelte steder nødvendigt at placere kloakledninger eller pumpestationer på arealer, som er privatejede.
  • Ved separatkloakering af eksisterende fælleskloakeret opland, hvor det er nødvendigt at supplere eksisterende ledningsanlæg over privat areal med endnu et ledningsanlæg.
  • Færdselsret for spildevandsforsyningen til de beskrevne anlæg.
  • Ved etablering af minipumpestationer typisk i det åbne land til bortpumpning af spildevandet fra en matrikel. Grundejer skal her tåle, at der etableres en minipumpestation på grunden med elforsyning fra ejendommen. Minipumpestationen tinglyses på ejendommen.

Omfanget af spildevandsanlæg på privat areal ved gennemførelse af kloakprojekter beskrevet i spildevandsplanen er ikke afklaret og fastlægges først i en senere detailprojekteringsfase. Vordingborg Kommune vil i nødvendigt omfang udarbejde tillæg til spildevandsplanen, for at orientere grundejerne om de berørte matrikler.

Praksis for nykloakering

Nykloakering omfatter etablering af nye kloakledninger i byggemodninger udpeget i kommuneplanen eller kloakering/tilslutning af eksisterende ejendomme udenfor kloakområderne (i det åbne land).

Ved al nykloakering skal spildevand og regnvand holdes adskilt. Nykloakering skal derfor enten foretages som separatkloakering, hvor spildevandet og regnvandet afledes i hvert sit ledningsanlæg eller som spildevandskloakering, hvor spildevandet afledes i et ledningsanlæg og regnvandet håndteres lokalt til nedsivning, udledning eller andet.

Al ny kloak skal dimensioneres, så det lever op til de gældende dimensioneringskriterier og serviceniveau i Vordingborg Kommune.

Kloaksystemer projekteret og udført af private bygherrer, og som efterfølgende skal overtages af Vordingborg Forsyning, skal godkendes hos forsyningen inden anlægsarbejdet igangsættes. Såfremt dette ikke sker, kan Vordingborg Forsyning kræve anlæg ændret eller afvise at overtage det.

Ved nykloakering udført som separatsystem skal der afsættes plads til etablering af bassinanlæg indenfor byggemodningsområdet.

Kloakering af ejendomme i det åbne land foretages som spildevandskloakering, hvor ejendommene afleder spildevandet til forsyningens kloaksystem og selv håndterer regnvandet lokalt.

Neddrosling af regnvand

I de separatkloakerede og fælleskloakerede områder kan der ved etablering af nye tilslutninger for regnvand samt ved ændring af eksisterende tilslutninger for regnvand være krav om at skulle neddrosle tilledningen fra den private matrikel til forsyningens kloaksystem.

For at undgå, at kloaksystemet bliver overbelastet, er der fastsat grænser for retten til at aflede regnvand. Grænserne er angivet som en maksimal befæstelsesgrad for henholdsvis boligområder, erhvervsområder etc.

Maksimal befæstelsesgrad

  • Boligområder: Maksimalt 30%
  • Andre (erhverv, center, etage etc.): Maksimalt 50%

Befæstelsesgraden beregnes som andelen af faste underlag indenfor matriklen (tagflader, fliser, veje etc.) med tilledning til kloaksystemet.

Hvis grundejeren vil befæste en større del af grunden end den maksimale befæstelsesgrad, skal overfladevand fra den del af arealet, der overskrider værdierne enten nedsives på egen grund eller forsinkes, før det afledes til forsyningens kloaksystem.

Etablering af nye regnsvandsudledninger

Ved etablering af nye regnvandsudløb til vandløb, skal regnvandet neddrosles og renses inden udledning til vandløbet.

Dette kan typisk ske ved etablering af et vådt regnvandsbassin, hvor regnvandet kan renses via bundfældning af større partikler i den permanente våde del af bassinet renser regnvandet. Derudover skal bassinet etableres med et magasinvolumen, som har til formål at opsamle og opstuve regnvandet, så udledningen til vandløbet kan neddrosles til et niveau, som sikrer, at vandløbet har plads til udledningen og der ikke sker erosion af brinker og bund.

Ved etablering af nye regnvandsudløb til søer og kystvande, skal regnvandet renses inden udledning til vandløbet. Dette kan typisk ske ved etablering af et vådt regnvandsbassin med et permanent vandspejl

I kapitel 4.3.2 ”Administration - Dimensionering af kloakanlæg – Dimensionering af bassinanlæg” er angivet retningslinjer for dimensionering af regnvandsbassiner.

Anvendelse af køkkenkværne

Køkkenkværne findeler madaffald, så affaldet kan skylles ud i køkkenafløbet. Vordingborg Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til montering og brug af køkkenkværne i afløbet.

Højvandslukkere op privat areal

Ved enkelte ejendomme er der gennem årene blevet installeret højvandslukkere.

Disse har til formål at sikre, at der ikke kan løbe vand fra kloaksystemet placeret i vejen og ind i eksempelvis en kælder på privat areal. Højvandslukkere fungerer ved at man enten manuelt eller automatisk kan lukke en kloakledning med et spjæld eller lignende, så der ikke kan strømme vand ind i rørene eller i bygningen bag højvandslukket.

Illustration af kælder med og uden højvandslukker

Højvandslukkere opstillet på privat grund er ejet af grundejer, som selv skal stå for køb og vedligehold af højvandslukke.

Tømning af vejbrønde

Vejafvandingen er en del af vejanlægget, så drift og vedligeholdelse af vejbrønde og stikledninger påhviler vejejer, som er kommune eller stat ved offentlige veje og typisk grundejerforening eller grundejerne ved de private fællesveje.

For at sikre, at bundfældet materiale i vejbrønde ikke transporteres til hovedkloakken og videre til vandløbet eller søen bør vejbrønde oprenses mindst 1 gang om året.

Det er således staten eller kommunen, der er ansvarlig for oprensning af vejbrønde på offentlige veje, og typisk grundejerforening eller grundejerne, der er ansvarlig for oprensning af vejbrønde på de private fællesveje.

Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde vedrører generelt ikke Vordingborg Forsyning.

Afledning af filterskyllevand

Afledning af filterskyllevand (ved rensning af filtre) fra vandværker kan ske ved tilslutning til forsyningsejet eller privat kloak med eller uden afledning til renseanlæg samt ved nedsivning. I alle tilfælde kræver det en tilladelse fra kommunen.

Tilladelse vil normalt blive meddelt med vilkår om, at filterskyllevandet forinden nedsivning/udledning passerer et bundfældningsbassin.

Midlertidig udledning af grundvand

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver skal foretages en midlertidig grundvandssænkning, skal dette altid anmeldes til Vordingborg Kommune.

Kommunen afklarer i samarbejde med ansøgeren, hvordan det oppumpede vand skal afledes.

Ved direkte udledning til recipienter skal der indhentes en udledningstilladelse.

Ved afledning til kloaksystemet skal der indhentes en tilslutningstilladelse og betales vandafledningsbidrag.

Ved nedsivning på egen grund skal der ligeledes indhentes en tilladelse.

Det oppumpede vand kan indeholde stofkoncentrationer, der overskrider miljøkvalitetskravene for, hvad der må tilføres vandmiljøet. Kommunen udarbejder et analyseprogram for vandprøver, som ansøger skal foretage inden der kan indhentes tilladelse til projektet. Kommunen vil orientere ansøger om tilladte koncentrationer for de enkelte stoffer der analyseres for. Hvis prøvepumpningen viser, at koncentrationerne ikke er overholdt, skal bygherre udføre tiltag for at rense vandet til et acceptabelt niveau. Det kan for eksempel være iltning af vandet, hvis der konstateres et for højt jern-indhold.

Kloakledninger ved vandboringer

Vordingborg Kommune vil i samarbejde med Vordingborg Forsyning løbende vurdere risikoen for forurening af drikkevand på grund af utætte kloakledninger indenfor BNBO-områder (boringsnære beskyttelsesområder – tæt ved vandboringer). I forlængelse heraf kan det blive nødvendigt at omlægge enkelte ledningsanlæg eller at strømpefore ledningsanlæggene.

Vordingborg Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af nye kloakledninger indenfor BNBO-områder. Såfremt det er nødvendigt at placere ledningsanlæg her, stilles der krav om, at ledningsanlægget sikres tætnet eksempelvis ved svejsning af samlinger.

Bassinanlæg i nærheden af vandboringer

I områder indenfor særlige drikkevandsinteresseområder (OSD), indenfor vandindvindingsoplande eller indenfor 300 m. fra vandboringer skal Vordingborg Kommune vurdere behov for tæt bassinbund.

Tæt bund etableres som udgangspunkt som tætningslag med egenskaber svarende til mindst 0,5 m blåler eller tilsvarende, som er ført op til topkant af bassinet. Alternativt kan tæt bund etableres som plastmembran.

Færdsel ved bassinanlæg

Hegn ved bassiner

De seneste år er det tilstræbt at etablere nye regnvandsbassiner med flade skråninger, så risikoen for at falde i vandet mindskes og hvis uheldet er ude, så er det forholdsvist nemt at komme op af vandet igen.

Etableringen af regnvandsbassinerne er indtænkt som en aktiv del af det rekreative grønne miljø i byområderne. Ved disse bassiner sættes der som udgangspunkt ikke hegn op.

Ved ældre bassiner kan der være stejlere skråninger og her vurderer Vordingborg Forsyning i hvert tilfælde og på baggrund af anmodninger fra borgere om der er behov for hegn til markering af vandområdet.

Færdsel ved bassiner

Regnvandsbassiner er en del af naturen og miljøet omkring os og en del af et grønt bybillede. Det er derfor naturligt, at folk færdes ved bassinerne. Al færdsel sker dog på eget ansvar.

I vinterperioden kan regnvandsbassinerne fryse til. Det er vigtigt at pointere, at det ikke er tilladt at færdes på isen ved regnvandsbassinerne.