Spring til indhold

Tilslutningsret og tilslutningspligt

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægges det i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et forsyningsejet kloakanlæg. Ved ejendomme inden for grænsen til et kloakopland er der såvel pligt som ret til tilslutning til kloaksystemet, når der er tilslutningsmulighed.

Tilslutning til det nye anlæg skal være udført inden for en fastsat tidsfrist på normalt ½ år efter tilslutningen er fysisk mulig. I fælleskloakerede områder, hvor der skal foretages separering af spildevandet og overfladevandet, kan der i nogle tilfælde være en kortere tidsfrist for gennemførelse af grundejers separatkloakering/kloakarbejder på egen grund, hvis grundejer mindst ½ år i forvejen er blevet varslet om den kommende kortere tidsfrist. Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, er kommunen forpligtiget til at sikre at forholdene lovliggøres.

Spildevandsforsyningen står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at betale for udførelse og vedligeholdelse af ledninger.

I de fælleskloakerede områder, hvor regnvand og spildevand afledes via samme kloakledning, fører spildevandsforsyningen én stikledning ind til grundgrænsen for de tilsluttede ejendomme.

I de separatkloakerede områder, fører spildevandsforsyningen en stikledning for regnvand og en stikledning for spildevand ind til grundgrænsen for de tilsluttede ejendomme.

Ved spildevandskloakering fører spildevandsforsyningen én stikledning for spildevand ind til grundgrænsen for de tilsluttede ejendomme. Der kan herfra kun afledes spildevand til kloak, mens regnvand skal bortskaffes på egen grund eller i et fællesprivat anlæg.

I henhold til Vordingborg Forsynings Betalingsvedtægt, skal grundejeren betale et tilslutningsbidrag, når der er etableret stik og ejendommen fysisk kan tilsluttes spildevandsforsyningens anlæg.

Der er 2 forskellige typer tilslutningsbidrag

  • Tilslutningsbidrag for tilslutning af spildevand (regnvand håndteres lokalt af grundejeren selv).
  • Tilslutningsbidrag for tilslutning af regn- og spildevand.

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et spildevandsanlæg, der tilhører Vordingborg Forsyning eller kontraktligt tilknyttet forsyningsselskabet, skal endvidere betale et årligt vandafledningsbidrag. Vandafledningsbidraget er opdelt i et fast bidrag og et bidrag med afregning efter målt eller skønnet vandforbrug. Tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag fremgår af Vordingborg Forsynings takstblad.

Undtagelser for tilslutningspligt/påbud

Specifikke grupper af ejendomme kan undtages for tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Ejendomme som kan være undtaget for tilslutningspligt
  • Ejendomme uden vandforsyning – det vil sige, hvor vandforbruget det seneste år har været under 1 m3/år.
  • Ejendomme der er kondemnerbare, nedrivningsmodne eller har en nedrivningstilladelse.
  • Ejendommens værdi er mindre end 200% af kloakeringsomkostninger inklusiv tilslutningsbidrag.

Såfremt grundejeren ønsker at blive undtaget for tilslutningspligt med baggrund i ovenstående, har grundejeren selv ansvaret for at anmode Vordingborg Kommune herom. Anmodning til Vordingborg Kommune skal ske snarest muligt efter, at grundejeren er blevet bekendt med, at ejendommen skal kloakeres. Ændres forholdene på ejendomme beskrevet i ovenstående skal undtagelsen revurderes.