Spring til indhold

Ejerforhold ved skelbrønde

Ved nyudstykninger etablerer Vordingborg Forsyning som udgangspunkt en skelbrønd for spildevand. Der etableres som udgangspunkt ikke skelbrønd for regnvand.

Skelbrønden tilhører som udgangspunkt altid ejendommen, som dermed også har ansvaret for vedligeholdelse af denne – på samme vis som med ledningssystemet inde på den private grund.

I forhold til afhjælpning af akutte problemer anbefales det, at skelbrønde som udgangspunkt bør være frilagte og ikke dækket af fliser, blomsterbede og så videre.

Som optakt til kloakundersøgelser eller renovering/omlægning af kloakledninger kan Vordingborg Kommune eller Vordingborg Forsyning have behov for at inspicere og eventuelt indmåle skelbrønde.

De berørte grundejere vil her først blive skriftligt orienteret herom. Hvis skelbrønden ligger under terræn, skal grundejeren selv frilægge brønden før kommunen eller forsyningen kommer på tilsyn. Dernæst indmåles skelbrønden enten af forsyningens folk eller en landinspektør.