Spring til indhold

Kontraktligt medlemskab af Vordingborg Forsyning

Ved modtagelse af påbud om forbedret spildevandsrensning, er der vedlagt et tilbud om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Tilbuddet gives til helårsboliger mindre end 30 PE, men ikke til sommerhuse, erhvervsejendomme eller helårsboliger, der etablerer fællesprivate spildevandsanlæg.

Grundejer har følgende muligheder for at opfylde påbud

  • Grundejeren sørger selv for at etablere en forbedret rensning, der overholder krav til renseklasse.
  • Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen.

Såfremt grundejer ønsker at tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, skal dette ske senest 8 uger efter, at påbuddet er givet.

Hvis ejeren tager imod tilbuddet, vil spildevandsforsyningen på ejerens vegne, udføre, drive og vedligeholde et spildevandsanlæg (eksklusiv interne ledninger fra ejendommen og frem til bundfældningstank og selve bundfældningstanken), der opfylder påbuddet.

De nødvendige forundersøgelser (hydrogeologiske forhold, jordbundens beskaffenhed, afstand til grundvandsspejl og beskyttelseszoner i forhold til vandindvinding) udføres ligeledes af spildevandsforsyningen. Selvom spildevandsforsyningen etablerer og driver anlægget, er det stadigt privatejet.

Ved indgåelse af kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen betaler grundejeren et tilslutningsbidrag for spildevand og et årligt fast bidrag i henhold til betalingsvedtægten. Herudover betaler ejeren et årligt vandafledningsbidrag pr. m3, samt eventuelle udgifter til elektricitet og vandforsyning til selve spildevandsanlægget.

Spildevandsafgift til staten er indregnet i vandafledningsbidraget.

Hvis ejeren vælger at afslå tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, skal ejeren selv sørge for etablering af anlægget. Ud over de faktiske anlægs- og driftsudgifter skal der årligt betales spildevandsafgift til staten.

Hvis ejeren ønsker en anden type spildevandsanlæg end det foreslået af spildevandsforsyningen i forbindelse med et tilbud om kontraktligt medlemskab, er der mulighed for, at grundejeren fortsat kan opnå kontraktligt medlemskab, hvis det ønskede anlæg opfylder de påbudte krav til renseklasse. Spildevandsforsyningen forestår i dette tilfælde etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, men er det ønskede anlæg dyrere i etablering og/eller drift og vedligehold end det af spildevandsforsyningen tilbudte anlæg, skal ejeren selv afholde meromkostningerne.