Spring til indhold

Det åbne land

For ejendomme beliggende i områder med rensekrav eller ejendomme, der udleder til områder med rensekrav, skal kommunen sikre at spildevandsforholdene forbedres. Dette kan ske ved påbud til grundejeren om forbedret rensning eller ved kloakering af den pågældende ejendom.

I kapitel 6.4 ”Private anlæg - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land” er beskrevet tiltag til forbedret spildevandsrensning i det åbne land i de kommende år.

Påbud ved forbedret spildevandsrensning i det åbne land indenfor renseklasseoplande

Indenfor de udpegede renseklasseoplande har Vordingborg Kommune beføjelse til at påbyde nødvendige forbedringer eller fornyelse af lokale spildevandsanlæg for ejendomme i det åbne land.

Baggrund for påbud om forbedret rensning

Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsafledning skal følgende 3 forudsætninger alle være opfyldt.

Der meddeles påbud om forbedret rensning såfremt følgende er opfyldt
 1. Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt.
 2. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det nedstrøms liggende vandområde.
 3. Der skal være dokumentation for, at det nedstrøms liggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat, ikke er opfyldt.

I Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 er der angivet en beskrivelse om dokumentationsniveau for de 3 forudsætninger for påbud.

Uddrag fra Miljøstyrelsens Spildevandsvejledning
Vedrørende punkt 1
 • Afløbsforholdene på den enkelte ejendom bør allerede fremgå af de kommunale registre (BBR), men hvor disse mangler, kan oplysningerne efter omstændighederne indhentes fra grundejerne.
 • I tilfælde af, at en ejendom udleder til et drænsystem, hvor spildevandet transporteres til det forurenede vandområde, kan påbuddet, for så vidt angår fastlæggelse af drænsystemet, baseres på kommunalbestyrelsens oplysninger dvs. ved hjælp af BBR, eksisterende kortmateriale og hydrologiske oplande med vandskel.
Vedrørende punkt 2
 • Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om ejendommens bidrag til forureningen af et vandområde er stort eller lille, herunder om forureningen sker gennem lange drænstræk eller kun en del af året, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene.
 • Modtageren af påbuddet kan ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser.
Vedrørende punkt 3
 • Efter fast administrativ praksis er det tilstrækkeligt, at det modtagende vandområde er udpeget i Vandområdeplan 2015-2021 som forurenet af spildevand.

Indledende undersøgelsesfase

Kommunen gennemfører en registrering af spildevandsforholdene på de enkelte ejendomme, ved at udsende et registreringsskema. Der er en svarfrist på 2 uger fra skemaet er modtaget.

Herefter vurderes det om der er tilstrækkelige oplysninger, til at varsle et påbud eller om der kræves et tilsyn fra kommunens side, for at kunne kortlægge spildevandsforholdene.

Forud for et tilsyn af spildevandsforholdene på en ejendom varsles grundejeren om besøget. Der opfordres til, at grundejer er til stede ved besøget.

Varsling af påbud om forbedret rensning

Såfremt der er grundlag for at udstede et påbud om forbedret rensning af spildevandet fra ejendommen varsles påbuddet. Grundejeren har derefter 8 uger til at komme med høringssvar

Ved varsling af påbud modtager grundejeren følgende
 • Varsling af påbud med angivelse af baggrund for påbud, krav i påbud og angivelse af svarfrist.
 • Folder omkring spildevand i det åbne land.
 • Miljøteknisk redegørelse med beskrivelse af afløbsforholdene og modtagerrecipient.
 • Notat om hjælpeordninger.

I varslingsperioden har grundejer mulighed for at ansøge om fristforlængelse for særligt trængte borgere. Dette er beskrevet nærmere i kapitel 4.8.3 ”Administration - Forbedret spildevandsrensning i det åbne land -Afdragsordning og fristforlængelse for særligt trængte borgere”.

Påbud om forbedret rensning

I forlængelse af varslingen vurderer Vordingborg Kommune om eventuelle indkommende indsigelser og bemærkninger vil give anledning til at ændre beslutningen om, at der udstedes et endeligt påbud om forbedret spildevandsrensning.

For ejendomme som modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning, gælder der 2 tidsfrister, én for at efterkomme påbuddet og én for accept af kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen.

Såfremt grundejer ønsker at tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, skal dette ske senest 8 uger efter, at påbuddet er givet.

Gennemførelse af påbuddet om forbedret rensning af spildevandet skal være efterkommet senest 1 år efter det er udstedt, men kan blive forlænget til 2–3 år ud fra eventuelle høringssvar eller ansøgning om fristforlængelse af selve påbuddet.

Påbudsfristens udløb

Ca. 3 måneder inden påbudsfristen udløber, udsendes et rykkerbrev til grundejeren, hvis der endnu ikke er ansøgt om et spildevandsanlæg.

Påbuddet er først efterkommet, når der er ansøgt, etableret og færdigmeldt en renseløsning, der lever op til det gældende rensekrav i renseklasseoplandet. Etableringen og færdigmeldingen skal udføres af autoriseret kloakmester. Hvis dette ikke er sket, er der tale om et ulovligt forhold, som kommunen har pligt til at foranledige lovliggjort.

Kontraktligt medlemskab af Vordingborg Forsyning

Ved modtagelse af påbud om forbedret spildevandsrensning, er der vedlagt et tilbud om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen

Tilbuddet gives til helårsboliger mindre end 30 PE, men ikke til sommerhuse, erhvervsejendomme eller helårsboliger, der etablerer fællesprivate spildevandsanlæg.

Grundejer har følgende muligheder for at opfylde påbud

 • Grundejeren sørger selv for at etablere en forbedret rensning, der overholder krav til renseklasse.
 • Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen.

Såfremt grundejer ønsker at tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, skal dette ske senest 8 uger efter, at påbuddet er givet.

Hvis ejeren tager imod tilbuddet, vil spildevandsforsyningen på ejerens vegne, udføre, drive og vedligeholde et spildevandsanlæg (eksklusiv interne ledninger fra ejendommen og frem til bundfældningstank og selve bundfældningstanken), der opfylder påbuddet.

De nødvendige forundersøgelser (hydrogeologiske forhold, jordbundens beskaffenhed, afstand til grundvandsspejl og beskyttelseszoner i forhold til vandindvinding) udføres ligeledes af spildevandsforsyningen. Selvom spildevandsforsyningen etablerer og driver anlægget, er det stadigt privatejet.

Ved indgåelse af kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen betaler grundejeren et tilslutningsbidrag for spildevand og et årligt fast bidrag i henhold til betalingsvedtægten. Herudover betaler ejeren et årligt vandafledningsbidrag pr. m3, samt eventuelle udgifter til elektricitet og vandforsyning til selve spildevandsanlægget.

Spildevandsafgift til staten er indregnet i vandafledningsbidraget.

Hvis ejeren vælger at afslå tilbuddet om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen, skal ejeren selv sørge for etablering af anlægget. Ud over de faktiske anlægs- og driftsudgifter skal der årligt betales spildevandsafgift til staten.

Hvis ejeren ønsker en anden type spildevandsanlæg end det foreslået af spildevandsforsyningen i forbindelse med et tilbud om kontraktligt medlemskab, er der mulighed for, at grundejeren fortsat kan opnå kontraktligt medlemskab, hvis det ønskede anlæg opfylder de påbudte krav til renseklasse. Spildevandsforsyningen forestår i dette tilfælde etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, men er det ønskede anlæg dyrere i etablering og/eller drift og vedligehold end det af spildevandsforsyningen tilbudte anlæg, skal ejeren selv afholde meromkostningerne.

Afdragsordning og fristforlængelse for særligt trængte borgere

Afdragsordning

I forlængelse af modtagelse af et varsel om påbud om forbedret spildevandsrensning, er det muligt at søge om at komme i betragtning til en afdragsordning.

Dette er muligt, hvis den samlede husstandsindkomst ikke overstiger 319.012 kr. tillagt 41.791 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år op til 4 børn (2020 tal). Dette er beskrevet nærmere i ”Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt”.

Hvis kommunen træffer afgørelse om adgang til ordningen, kan grundejeren søge Vordingborg Forsyning om en afdragsordning på 20 år, og vil fra godkendelsestidspunktet have 3 år til at gennemføre påbuddet. Ansøgningsfristen er af kommunen fastsat til 8 uger.

Forlængelse af tidsfrister

I forbindelse med udstedelse af påbud om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land kan særlige økonomiske eller naturmæssige forhold danne grundlag for en forlængelse af fristen for at efterkomme påbud.

Der er lavet en prioritering af naturmæssige forhold i tre niveauer i de forskellige oplande til vandløb og søer.

kort der viser prioritering af naturmæssige forhold
Prioritet 1 angiver de oplande, hvor spildevandsindsatsen prioriteres højt ud fra en naturmæssig vurdering. Denne prioritering danner grundlag for en differentieret påbudsfrist efter sårbarheden af det modtagne vandområde og udgiftsniveauet i forbindelse med opfyldelse af et påbud.

Tabel der viser påbudsfrist afhængig af anlægsudgift
Anlægsudgift Påbudsfrist
Prioritet1 Prioritet 2 Prioritet3
< 50.000 kr. 1 år 1 år 2 år
50.000-100.000 kr. 1 år 2 år 2 år
> 100.000 kr. 2 år 2 år 2 år

Grundejer vil i forbindelse med varsel af påbud blive opfordret til at bidrage med oplysninger. I den forbindelse kan ejer indsende et tilbud fra en kloakmester, som kan danne grundlag for kommunens vurdering af, om der kan gives en påbudsfrist på to år.

Muligheden for forlængelse af påbudsfristerne skal ses som et ønske fra kommunen om at imødekomme alle de grundejere, som ikke kan modtage hjælp efter bekendtgørelse for særligt trængte borgere.

Fælles private spildevandsanlæg

I nogle af de områder/landsbyer hvor der er planlagt kloakering, kan der være en lokal interesse for at etablere et fælles spildevandsanlæg, drevet på privat basis.

Vordingborg Kommune vil gerne støtte op omkring dannelsen af spildevandslav, der etablerer og driver disse anlæg. Indtil videre har 2 bysamfund, som tidligere har skulle kloakeres, udtrådt af kloakopland og etableret deres eget fælles private pileanlæg.

Mindst 70 % af ejendommene i det planlagte kloakområde skal være interesseret, før projektet vurderes at være bæredygtigt. Det anbefales, at borgere i landsbyen snakker sammen om, der er interesse for et fælles privat spildevandsanlæg. Hvis der kan opnås en interesse fra mindst 70 % af ejendommene, skal talspersoner fra landsbyen kontakte kommunen omkring det videre forløb.

Da disse projekter kræver en del administrativt arbejde og mange forhold skal undersøges og bearbejdes, skal man ansøge om disse projekter i god tid

Først når der er oprettet et spildevandslav og indsendt underskrevet accept for mindst 70 % af ejendommene i området, samt indsendt en fyldestgørende ansøgning på et spildevandsanlæg, vil kommunen påbegynde sagsbehandlingen med udtræden af kloakopland. Spildevandsanlægget skal rense til renseklasse SOP (Skærpet Organisk og Phosfor).

Hvis området udtages af kloakopland, vil kommunen oprette et område identisk med kloakoplandet, hvor der stilles krav om spildevandsrensning til minimum renseklasse SOP. Dette gøres ud fra et lighedsprincip og sikrer, at ejendomme der ikke er interesseret i at deltage i spildevandslavet, eller som springer fra spildevandslavet, vil skulle rense til samme renseklasse som dem der deltager i spildevandslavet.

Ændring i Tillæg nr. 1 - vedtaget 31. august 2022

Kloakering af ejendomme i det åbne land

Vordingborg Kommune har mulighed for at påbyde ukloakerede ejendomme tilslutning til kloakforsyningen.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres.

Herefter er der tilslutningspligt, når kommunen har ført stik frem til grundgrænsen. Tilslutning til det nye anlæg skal være udført inden for en fastsat tidsfrist på normalt ½ år efter tilslutningen er fysisk mulig.

Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til det forsyningsejede kloaksystem mod betaling af tilslutningsbidrag for spildevand og et årligt fast bidrag i henhold til betalingsvedtægten. Herudover betaler ejeren et årligt vandafledningsbidrag pr. m3.

Vordingborg Kommune vil kloakere ejendomme i det åbne land i det omfang, det er økonomisk og miljømæssigt mest hensigtsmæssigt. Her vil specielt blive fokuseret på kloakering af en række ejendomme beliggende indenfor de udpegede renseklasseoplande.

Udskydelse af tilslutningspligt

Ejendomme som bliver påbudt kloakering og skal tilslutte spildevandet til forsyningens kloaksystem, har normalt et halvt år til at tilslutte sig, efter tilslutningen er fysisk mulig.

Denne tilslutningsfrist kan udskydes, for ejendomme med nyere (mindre end 25 år gamle) spildevandsanlæg, som overholder de gældende rensekrav for renseklasseoplandene.

Tilslutningsfrist kan udskydes for ejendomme med nyere spildevandsanlæg indtil
 • Anlægget er 25 år gammelt.
 • Anlægget ikke overholder udlederkrav eller områdets/recipientens aktuelle renseklasse.
 • Anlægget på anden måde ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt.
 • Anlægget ønskes sløjfet af ejer.

Når en eller flere af ovenstående udsagn er gældende vil ejendommen, når spildevandsstik er etableret, få påbud om tilslutning til spildevandsforsyningens anlæg.

Udskydelse af tilslutningspligten gælder ikke for bundfældningstanke, samletanke, nedsivningsanlæg, ikke typegodkendte renseanlæg, samt ældre (25 år eller ældre) typegodkendte renseanlæg.