Spring til indhold

Dimensionering af kloakledninger

Dimensionering af kloakledninger for afledning af regnvand i henholdsvis separatkloakerede og fælleskloakerede områder foretages ud fra nedenstående trinvise procedure.

Dimensionering af kloakledninger
 • Trin 1 - Fastlæggelse af funktionskrav.
 • Trin 2 - Fastlæggelse af sikkerhedsfaktorer.
 • Trin 3 - Fastlæggelse af beregningsmetode.
 • Trin 4 - Dimensionering af kloakledninger.

Trin 1 – Fastlæggelse af funktionskrav

Nye regnvands- og fællesledninger samt sanerede/renoverede ledningsanlæg skal opfylde de krav til gentagelsesperiode for opstuvning af vand til terræn, som er defineret i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn”. 

Funktionskrav til nye regn- og fællesledninger samt sanerede/renoverede ledningsanlæg
 • Fælleskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 10 år.
 • Regnvandskloakledninger dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 5 år.

Nye spildevandsledninger samt sanerede ledningsanlæg skal have tilstrækkelig kapacitet til bortledning af spildevandsafstrømningen. Desuden skal spildevandsledningerne og fællesledningerne være selvrensende.

Trin 2 – Fastlæggelse af sikkerhedsfaktorer

Sikkerhedsfaktorerne er baseret på anbefalingerne i Spildevandskomiteens Skrift nr. 27 "Funktionspraksis for afløbssystemer under regn" og Skrift nr. 29 ” Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer”.

Sikkerhedsfaktorer
 • Klimafaktor - 1,2-1,4
 • Modelfaktor - 1,1-1,3
 • Fortætning -  1,0-1,2

Klimafaktoren varierer mellem 1,2 og 1,4. Ved gentagelsesperioder på 2 år anvendes 1,2. Ved gentagelsesperioder på 10 år anvendes 1,3 og ved gentagelsesperioder på 100 år anvendes 1,4.

Modelfaktoren afhænger af beregningsmetodens/modellens nøjagtighed. Der anvendes således en høj faktor for enkle modeller og en lavere faktor for detaljerede modeller.

Fortætningsfaktoren dækker over den fremtidige forventede fortætning (øget befæstelsesgrad) i eksisterende kloakoplande. Størrelsen af faktoren afhænger af en individuel vurdering af det konkrete opland.

Trin 3 - Fastlæggelse af beregningsmetode

Ved dimensionering af kloakledninger for afledning af regnvand i henholdsvis separatkloakerede og fælleskloakerede områder kan anvendes tre forskellige beregningsmetoder.

Beregningsmetoder
 • Beregningsmetode 1- Tid-areal metode (kasseregn)
 • Beregningsmetode 2 - CDS-regn
 • Beregningsmetode 3 - Regnserier

Beregningsmetoderne omfatter følgende.

Beregningsmetode 1 – Tid-areal metode
 • Hvor - Anvendes ved mindre og enkle kloaksystemer
 • Hvordan - Regnintensitet ganges med reduceret areal (tid-areal metode)
 • Regnintensitet -
  Der kan anvendes følgende regnintensiteter:
  - 1 års regnhændelse: 110 l/s/reduceret hektar
  - 2 års regnhændelse: 135 l/s/reduceret hektar
  - 5 års regnhændelse: 175 l/s/reduceret hektar
  - 10 års regnhændelse: 209 l/s/reduceret hektar
Beregningsmetode 2 – CDS-regn
 • Hvor - Ved mellem og ukomplicerede kloaksystemer
 • Hvordan - Beregning ved Mike Urban eller tilsvarende med brug af CDS-regn
 • CDS-regn -
  CDS-regn (Chicago design storm) beregnes efter Skrift nr. 28 med følgende:
  - Årsmiddelnedbør: 630 mm/år
  - Region: Øst
  - Varighed: 240 min.
  - Tidsskridt: 1 min.
  - Asymmetri koefficient: 0,5
Beregningsmetode 3 – Regnserier
 • Hvor - Ved større kloaksystemer
 • Hvordan - Beregning ved Mike Urban med LTS eller tilsvarende med brug af regnserie
 • Regnserie -
  Der kan anvendes følgende regnserier:
  - Næstved Regnserien (SVK 31151)
  - Nykøbing Falster Regnserien (SVK 31511)

Ved beregning med ukalibreret model anvendes hydrologisk reduktionsfaktor 0,8 – 1,0. Reduktionsfaktoren angiver den andel af nedbøren fra befæstede arealer, der ledes til kloaksystemet.

Det reducerede areal beregnes som det befæstede areal gange den hydrologiske reduktionsfaktor.

Der anvendes initialtab på 0,6 mm. Initialtabet angiver den del af nedbørsmængden, som skal falde før den egentlige overfladeafstrømning begynder.